آرشيو ویژه نامه

  • 10/بهم/1394 - 14:46
    شــب بود و سیاهه آسمان بر تارک شهر پوشیده .پــس از ســاعتها حمله بــی امان دشــن غاصب ،لحظاتی کوتاه سکوت شهر را فرا گرفت.
  • 18/آذر/1394 - 13:06
    حضرت محمد(ص) به تنهایی به مقابله با کفارو مشرکین برخاستند وپرچم یکتا پرستی را برافراشته کردند. ایشان هیچ هراسی از کمبود نیرو نداشتند،این در حالی بود که حضرت محمد(ص) هیچگونه ادوات نظامی نیز در اختیار نداشتند. ایشان با قدرت ایمانی که داشتند به کفار و مشرکین سرکش حمله کردند و در کمتر از نیم قرن پیام یکتاپرستی را در بزرگترین منطقه در جهان انتقال دادند.